Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Historia szkoły

Czcionka:

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

Pierwszą szkołę powszechną (podstawową) w Nowym Tomyślu otwarto 23 lutego 1945 roku. Była to jedenasta szkoła uruchomiona na terenie powiatu nowotomyskiego a pierwsza szkoła typu miejskiego. 20 marca 1945 roku szkoła powszechna przeniosła się do budynku przy ulicy 3 Stycznia, w którym w czasie wojny mieścił się szpital wojenny. Przed wojną mieściła się w tym budynku szkoła rolnicza.

 

Pierwszym kierownikiem placówki został Józef Wieszczyński, który kierował szkołą do dnia 1 września 1945 roku. Po nim obowiązki kierownika przejął pan Edward Gołąbek.

Po zakończeniu działań wojennych rozpoczęły się intensywne działania mające na celu odbudowanie struktur szkolnictwa. Uruchomienie szkoły podstawowej przy ul. 3 Stycznia wiązało się z koniecznością pokonania wielu trudności, w związku z przystosowaniem budynku na potrzeby oświatowe. Początki były trudne – brakowało nauczycieli, podręczników, przyborów szkolnych. Rok szkolny zaczął się 25 marca 1945 roku a zakończył 17 lipca 1945 roku.

 

W roku szkolnym 1945/1946 w nowotomyskiej szkole podstawowej naukę pobierało 610 uczniów. Pięć roczników stanowiły dzieci w wieku szkolnym, które nie uczęszczały jeszcze do żadnej szkoły. Stworzono dwa ciągi kształcenia: normalny – obejmujący roczniki młodsze i przyspieszony – umożliwiający uczniom starszym możliwość realizacji programu dwóch klas w ciągu jednego roku szkolnego.

 

Z początkiem roku szkolnego 1947/1948 powołano dwie szkoły podstawowe, które mieściły się w budynku naszej szkoły przy ul. 3 Stycznia.

Parter zajęła Szkoła Podstawowa nr 1, kierowana przez pana Edwarda Gołąbka, piętro Szkoła Podstawowa nr 2 kierowana przez pana Jana Bąkowskiego, który kierował szkołą do 1964 roku. Stan taki, dwie szkoły w jednym budynku, trwał przez okres osiemnastu lat, do 1965 roku, kiedy to w dniu 21 lipca tegoż roku oddano do użytku nowy gmach szkolny dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Zawadzkiego (obecnie Wierzbowa). Wtedy nasza szkoła zagospodarowała budynek przy ulicy 3 Stycznia w całości. 

Od roku 1964 funkcję kierownika szkoły powierzono pani Zofii Sadowskiej i pełniła ją do 1971 roku.

 

W wyniku działań grona pedagogicznego i uczniów pod kierownictwem Zofii Sadowskiej decyzją Kuratorium Okręgowego w Poznaniu, w dniu 10 września 1966 roku, nadano naszej szkole imię Marii Curie – Skłodowskiej. Postanowiono odczekać i przygotować się do uroczystego ogłoszenia tego faktu do dnia 28 października 1967 roku. W dniu tym, prawie w setną rocznicę urodzin patronki, w auli szkolnej na pierwszym piętrze odbyła się uroczystość przekazania uczniom sztandaru szkolnego, ufundowanego przez ówczesny Komitet Rodzicielski.  Podczas tej uroczystości uczniowie po raz pierwszy złożyli uroczyste przyrzeczenie. Do dzisiaj jego uniwersalnie przesłanie brzmi:

 

„Na sztandar szkoły przyrzekamy:

Sumiennie wypełniać obowiązki ucznia,

Starać się być dobrym kolegą,

Kochać Polskę, moja Ojczyznę,

Godnie reprezentować nasz sztandar, chronić go,

A w razie potrzeby bronić z honorem”.

Od 1967 roku, te dumnie brzmiące słowa powtarzają uczniowie wszystkich klas pierwszych naszej szkoły w czasie pasowania na ucznia, które odbywa się w Dniu Patrona Szkoły.

 

W roku 2012 szkoła zakupiła nowy sztandar zaprojektowany przez Pana Romana Stacheckiego, który został sfinansowany przez sponsorów. Rozwinięcie nowego sztandaru i przekazanie uczniom nastąpiło podczas II Zjazdu Absolwentów Szkoły.

 

Ważnym wydarzeniem z życia szkoły była rozbudowa budynku szkolnego. Dzięki niej w drugiej połowie lat 80-tych uzyskano nowe izby lekcyjne na drugim piętrze. Uroczyste przekazanie szkoły po jej rozbudowie odbyło się 1 września 1987 roku. W tym też czasie szkoła liczyła najwięcej w swojej historii, bo ponad 1480 uczniów. Dyrektorem „Dwójki” była wówczas pani Wacława Michalewska, która pełniła tę funkcję w latach od 1971 do 1990 roku. Po niej dyrektorem szkoły został pan Zenon Szułczyński, który kierował naszą szkołą od 1 września 1990 roku do 31 sierpnia 2000 roku, czyli przez okres 10 lat.

Od 1 września 2000 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Marek Polcyn. 

 

Bardzo ważnym wydarzeniem tego okresu jest kolejna rozbudowa szkoły o kompleks sportowy jakim było wybudowanie hali sportowej. Budowę hali sportowej rozpoczęto w roku 2004. Uroczyste oddanie do użytku tego obiektu nastąpiło 1 września 2005 roku i połączone było z organizacją Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2005/2006 w Wielkopolsce. W ramach przygotowań do tej uroczystości dzięki staraniom władz gminnych odnowiono elewację zewnętrzną całego budynku szkolnego. W następnych latach powiększony został teren działki szkolnej, na którym wybudowano nowoczesny plac zabaw i urządzono boiska sportowe.

 

W roku 2018 szkoła ponownie została rozbudowana, powiększona o sześć pełnowymiarowych izb lekcyjnych wraz z windą, która umożliwia osobom niepełnosprawnym korzystanie z wszystkich pomieszczeń w szkole.

 

Tak jak w przeszłości nasi poprzednicy, tak my teraz bardzo staramy się, aby nasi uczniowie, nasi absolwenci zostali dobrze przygotowani do dalszej edukacji, by naszym absolwentom dobrze wiodło się w dorosłym życiu.

Staramy się, by była nowoczesna, dobrze wyposażona, europejska. Staramy się, by była szkołą, w której nauczanie i wychowanie stoją na wysokim poziomie. Coroczne, liczne sukcesy naszych uczniów zdecydowanie to potwierdzają.

 

KALENDARIUM

  • 23 lutego 1945 r. – otwarcie pierwszej powszechnej szkoły w Nowym Tomyślu
  • 20 marca 1945 r. – przeniesienie szkoły do budynku przy ul. 3 Stycznia
  • 1 września 1947 r.  – powołanie dwóch szkół podstawowych mieszczących się w budynku przy ul. 3 Stycznia - POWSTANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
  • 21 lipca 1965 r. – oddanie do użytku nowego gmachu dla SP1 przy ul. Zawadzkiego Budynek przy ulicy 3 Stycznia w całości zajęty przez SP2
  • 10 września 1966 r. – nadanie szkole imienia Marii Curie – Skłodowskiej
  • 28 października 1967 r. – przekazanie uczniom sztandaru szkoły, pierwsze ślubowanie 
  • 1 września 1987 r. – uroczyste przekazanie szkoły po jej rozbudowie
  • 1 września 2005 r. – uroczyste oddanie do użytku nowej hali sportowej, Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2005/2006 
  • 28 października 2012 r. – przekazanie uczniom nowego sztandaru szkoły 
  • 1 września 2018 r. – uroczyste przekazanie nowej części szkoły 

 

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY

23 lutego – 1 września 1945 - Józef Wieszczyński

1945 – 1947 – Edward Gołąbek

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

1947 – 1964 – Jan Bąkowski

1964 – 1971 - Zofia Sadowska

1971 – 1990 – Wacława Michalewska

1990 – 2000 – Zenon Szułczyński

2000 – do dziś – Marek Polcyn

 

 

DZIŚ NASZA SZKOŁA

Wierna tradycji, pamiętająca historię, rozbudowuje się, rozwija, idzie z duchem czasu.

Dziś choć stara, jest całkiem nowoczesna.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 powstała ponad siedemdziesiąt lat temu i od tego czasu funkcjonuje w naszym środowisku jako placówka mająca wielu wspaniałych absolwentów, osiągająca doskonałe wyniki edukacyjne oraz wprowadzająca innowacje i projekty pozwalające kształcić i wychowywać lepiej, ciekawiej, nowocześniej. 

 

„Dwójka” jest szkołą z tradycjami a przy tym nowoczesną, przyjazną i otwartą. Kształtujemy postawy moralne, obywatelskie i patriotyczne. Zachęcamy naszych uczniów do aktywnego działania w grupie i społeczeństwie oraz do odkrywania swoich talentów, zdolności i realizowania marzeń. Wśród naszych uczniów promujemy zdrowy styl życia. Nasi wychowankowie i absolwenci to ludzie odpowiedzialni, prawi, otwarci, tolerancyjni, samodzielni. Dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów i zapewniamy im opiekę specjalistów. Uczniom z problemami dydaktycznymi czy wychowawczymi pomocą służą pedagog, psycholog oraz logopeda. Opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje higienistka szkolna.

 

Obecnie bazę szkoły stanowi trzykondygnacyjny budynek główny oraz oddana do użytku społeczności szkolnej w dniu 1 września 2005 roku pełnowymiarowa hala sportowa z pełnym zapleczem sanitarnym. W dniu 1 września 2018 r. oddana została nowa część szkoły, dzięki której uzyskaliśmy sześć dodatkowych sal lekcyjnych oraz windę dla osób niepełnosprawnych. Ogółem szkoła posiada 31 pełnowymiarowych izb lekcyjnych. 

 

Posiadamy dobrze wyposażone i estetycznie urządzone klasy z tablicami interaktywnymi, ze sprzętem komputerowym, nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie. Pracownię fizyczną, biologiczno – chemiczną, dwie pracownie komputerowe, pracownię do nauczania muzyki, cztery pracownie nauczania języków obcych. Posiadamy nowoczesną bibliotekę z licznym księgozbiorem. Wszystkim chętnym uczniom zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej.

 

Dzięki bazie sportowej możliwe jest prowadzenie zajęć sportowych w bardzo dobrych warunkach. Uczniowie mają możliwość spożywania smacznych obiadów w stołówce szkolnej, przygotowywanych przez personel kuchenny.

 

Włączamy rodziców w pracę placówki. Rodzice chętnie pomagają nam w organizacji imprez klasowych, wycieczek, imprez ogólnoszkolnych. Sukces wieńczą tradycyjne już akcje, kiermasze świąteczne czy „Szkolne Festyny Rodzinne” organizowane przy ogromnej pomocy i zaangażowaniu rodziców. Rada Rodziców bierze aktywny udział w planowaniu działań szkoły oraz w pozyskiwaniu funduszy wspomagających jej działania. Mamy liczną grupę przyjaciół szkoły, którzy zawsze wspomagają nas w organizacji imprez, uroczystości czy zakupie pomocy dydaktycznych. 

 

Tradycją szkoły stały się liczne organizowane imprezy artystyczne, różnorodne konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe. Od lat uczestniczymy i sami się podejmujemy organizacji akcji charytatywnych. Wspieramy i pomagamy innym potrzebującym pomocy. Organizujemy „Drzwi otwarte dla przyszłych pierwszoklasistów”, 

Edukacja prozdrowotna i ekologiczna jest bardzo istotnym elementem w procesie wychowywania naszych uczniów. Podejmujemy bardzo wiele działań w tym zakresie. Zależy nam na wykształceniu u uczniów nawyków dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska naturalnego. Od roku 2011 posiadamy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i należymy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

SZKOŁA DZISIAJ

SZKOŁA DZISIAJ

HISTORIA SZKOŁY

HISTORIA SZKOŁY

Kalendarium

Październik 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

biuletyn informacji publicznej

 

 
 

e-podręczniki

 

Librus Synergia

Szkoła z Misją